Όροι χρήσης

Όροι χρήσης
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που αφορούν στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας προς όλους εσάς τους επισκέπτες της ιστοσελίδας:
Το www.sm-art.gr αποτελεί  ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης των προϊόντων του καταστήματος  με την επωνυμία Αγγελάκος  Παναγιώτης- Smart Materials με εδρεύει στον Πειραιά , Ευριπίδου 56  18532 με ΑΦΜ: 031902434 Email: info@sm-art.gr και τηλ επικοινωνίας  210-4223561
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ–  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το smart Materials(στο εξής η εταιρεία) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί  τους όρους και γενικά  το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.sm-art.gr (στο εξής: η Ιστοσελίδα)  μονομερώς χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών . Η εταιρεία, δεν δύναται όμως να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των συναλλαγών, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας.
ΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ
Η Εταιρεία δεσμεύεται για την ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την ταυτότητα της εταιρείας , τους όρους συναλλαγών , δεν ευθύνεται όμως στα πλαίσια της καλής πίστης  σε σφάλματα καταχωρίσεων  εκ παραδρομής.  
Ο έλεγχος των τεχνικών πληροφοριών που παρέχονται και της καταλληλότητας των ειδών που παραγγέλλονται ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα (στο εξής: ο Πελάτης). Η εταιρεία, δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ασυμβατότητες των προϊόντων με άλλα προϊόντα. Ο Πελάτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας είναι αληθείς, ακριβείς και έγκυρες.
Ο Πελάτης κατανοεί και αποδέχεται τη διεθνή φύση του διαδικτύου και δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους. Ο χρήστης/μέλος δεσμεύεται να ακολουθεί πιστά τη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα και την Ευρώπη προς τρίτα κράτη.
Ο Πελάτης δηλώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει την Ιστοσελίδα για την αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση οποιουδήποτε παράνομου περιεχομένου.
O Πελάτης μπορεί να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα και να δημιουργήσει ένα λογαριασμό πελάτη («Λογαριασμός»), στον οποίο θα έχει πρόσβαση μέσω ονόματος χρήστη (user name) και κωδικού (password). Ο Πελάτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για διατήρηση της μυστικότητας των ως άνω στοιχείων του Λογαριασμού του.
Ο Πελάτης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον Λογαριασμό του καθώς και για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού του και την τυπική έξοδο του από τον Λογαριασμό, στο τέλος κάθε χρήσης. Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία της εταιρείας  ή θυγατρικών της ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων από την αθέμιτη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και του Λογαριασμού του από μη εξουσιοδοτημένα από τον Πελάτη άτομα.
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η εταιρεία  δεν δύναται να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς τεχνικά ή άλλα  σφάλματα  και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε άλλη συγγενική ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεση του Πελάτη, παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Επίσης η εταιρεία ουδεμία ευθύνη  έχει για πράξεις τρίτων και ιδιαιτέρως για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας .   
Η εταιρεία  ουδεμία ευθύνη φέρει για άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία, που μπορεί να προκύψει από την έλλειψη ικανότητας χρήσης της Ιστοσελίδας καθώς και από τυχόν σφάλματα, διακοπές, ελαττώματα ή καθυστερήσεις στη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή στη διαβίβαση μέσω αυτής πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Η εταιρεία, δεν δύναται να εγγυηθεί τη διαθεσιμότητα των προϊόντων αλλά θα ενημερώνει εγκαίρως τον Πελάτη περί της μη διαθεσιμότητάς τους. Επίσης η εταιρεία, δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά, τυπογραφικά ή ορθογραφικά λάθη στις τιμές ή στα χαρακτηριστικά των προϊόντων. 
Η εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημιά  τυχόν υποστεί ο πελάτης ή τρίτος από την λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας και της παροχής προιόντων  πληροφοριών και  υπηρεσιών , η οποία ζημιά  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συνιστάται σε απώλεια κερδών διαφυγόντα κέρδη  κλπ 
Για την ασφάλεια των συναλλαγών σας, σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας πριν να παραγγείλετε το προϊόν. Γενικότερα, η εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Πελάτης και σε καμία περίπτωση η εταιρεία.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΣΗΜΑ
Η εταιρεία  αποτελεί μοναδικό και αποκλειστικό δικαιούχο όλων των πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου και της διάρθρωσης της Ιστοσελίδας εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων). Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, βίντεο, των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων και γενικά όλων των αρχείων της Ιστοσελίδας, αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας  και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αντιγραφή, το downloading, πώληση, μεταπώληση ή καθ’ οιονδήποτε εμπορική εκμετάλλευση συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους του ν.2472/97, αποκλειστικά από την εταιρεία  και αποκλειστικά για την εκτέλεση και απόδειξη των παραγγελιών τους, την έκδοση των σχετικών νόμιμων παραστατικών (φορολογικών) και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων (που δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην αναγνώριση ατόμων). Ο Πελάτης δίνει με την παρούσα τη συναίνεσή του για την αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από την εταιρεία  για τους ανωτέρω σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά δεν διαβιβάζονται σε τρίτους.
Ο Πελάτης έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που μας έχει δώσει (δικαίωμα πρόσβασης αρ. 12 ν. 2472/97) και να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης αρ. 13 ν. 2472/97).
Για τυχόν άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο email της εταιρείας. Τα τηρούμενα στοιχεία των Πελατών δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές ή διοικητικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η εταιρία διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Εάν παρόλα αυτά κατατεθούν ψευδή στοιχεία κατά την συμπλήρωση της αίτησης εγγραφής μελών, η εταιρεία  δεν φέρει καμία ευθύνη.   
ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ
1.Η Ιστοσελίδα/το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sm-art.gr λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Ενημερώνει υποχρεωτικά τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με: α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού που προσφέρει, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.  
2.Η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.  
3.Οι Πελάτες υποχρεούνται να διαβιβάζουν στον υπεύθυνο της Ιστοσελίδας οιοδήποτε πρόβλημα ή/και παράπονο ή/και υπόδειξη ή/και παρατήρηση που τυχόν ανακύπτει λόγω της χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.  
4.Στις φόρμες παραγγελίας καθορίζονται οι τυχόν ειδικότεροι όροι και συμφωνίες που διέπουν συμπληρωματικώς προς τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης, την αγορά κάθε συγκεκριμένου προϊόντος.
5.Η Ιστοσελίδα/το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα της επιφύλαξης ή/και άρνησης εκτέλεσης παραγγελιών εφόσον γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο Πελάτη τους λόγους για τη σχετική επιφύλαξη ή/και άρνηση.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Επιλέγετε από τον κατάλογο προϊόντων ή από την αναζήτηση προϊόντων συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων και τους τοποθετείτε στο Καλάθι Αγορών
Επιλέγετε από το Καλάθι Αγορών τα προϊόντα που επιθυμείτε τελικά να παραγγείλετε.
Συμπληρώνετε τα στοιχεία της παραγγελίας, όπως τον τρόπο πληρωμής, τον τρόπο αποστολής, τη διεύθυνση αποστολής και τα σχόλια της παραγγελίας.
Επιθεωρείτε τη συνολική εικόνα της παραγγελίας, αποδέχεστε τους γενικούς όρους συναλλαγών και δίνετε την τελική εντολή παραγγελίας.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ
Οι παραγγελίες σας αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά και μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να λάβετε γνώση του περιεχομένου της παραγγελίας σας. Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Δεν ευθυνόμαστε για την κακόβουλη επέμβαση τρίτων.  Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας δεσμεύονται ότι δεν θα βλάψουν τρίτους με κακόβουλη χρήση της Ιστοσελίδας και πως δεν θα παραβιάσουν τα προσωπικά τους δεδομένα.

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοράς  , εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προιόντα. Η υπαναχώρηση θα γίνεται εγγράφως στο email των στοιχείων επικοινωνίας . Η υπαναχώρηση  γίνεται με τους κάτωθι όρους  και προυποθέσεις.
1.Στην περίπτωση υπαναχώρησης , σας επιβαρύνεστε μόνο με τα μεταφορικά έξοδα  αποστολής και επιστροφής  των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και η συσκευασία τους να είναι αυτή που συνοδεύει το προϊόν (συμπεριλαμβανομένων των ετικετών/καρτελακίων με τις συνήθεις ενδείξεις/τιμή του προϊόντος που δεν πρέπει να έχουν αφαιρεθεί από το προϊόν). Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς και παράδοσής τους (π.χ. ΔΑ, απόδειξη, φορτωτική κλπ). Εάν το προϊόν δεν πληροί τους ανωτέρω όρους θα επιστρέφεται στον Πελάτη με δική του δαπάνη. Αλλαγές σε προϊόντα από την κατηγορία "Προσφορές" δε γίνονται δεκτές.
2.Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε ζημία στο προϊόν κατά την επιστροφή του προϊόντος προς εμάς, βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη .  
3.Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, σας συνιστούμε να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας και της ετικέτας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.  
4.Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί  σε εύλογο χρόνο και όχι αργότερα των 30 ημερών με τον ίδιο τρόπο που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας  (πχ  κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό  αντιλογισμός πιστωτικής κάρτας  κλπ) .
 5.Σε περίπτωση πάντως που αποδεδειγμένα ανευρεθεί ελαττωματικό προϊόν, διατηρείτε το δικαίωμα επιστροφής του με δυνατότητα αντικατάστασής του. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα αποστολής του νέου προϊόντος ή επιστροφής των χρημάτων σας επιβαρύνουν αποκλειστικά την εταιρεία.
Οταν παραλάβουμε το είδος, θα σας ειδοποιήσουμε ηλεκτρονικά  για τις δυνατότητες διευθέτησης του διαθέσιμου υπολοίπου σας.
Eφόσον δεν επιθυμείτε να προβείτε σε νέα αγορά, μπορείτε να κάνετε χρήση της δυνατότητας επιστροφής των χρημάτων σας. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ - ΛΑΘΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που ένα είδος είναι ελαττωματικό ή διαφορετικό από αυτό που έχετε παραγγείλει, η επιστροφή θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με δική μας επιβάρυνση και τα χρήματα θα επιστρέφονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε μετά την παραλαβή από εμάς του είδους προς επιστροφή.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ / XΡΩΜΑΤΑ  
Η εταιρεία  καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρουσιάσει με τη μεγαλύτερη ακρίβεια τα διατιθέμενα από αυτήν προϊόντα έτσι ώστε να  απεικονίζονται με ακρίβεια τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων, όταν αυτά εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η εταιρεία μας όμως δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη, καθώς αυτή εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε οθόνης και υπολογιστή.
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
1.Η παράδοση της παραγγελίας σας γίνεται από τον ΕΛΤΑ, μεταφορική εταιρεία ή εταιρεία ταχυμεταφορών κατά περίπτωση αναλόγως του βάρους και του όγκου  των προιόντων. Αναλόγως του προορισμού η παράδοση θα ολοκληρώνεται από 3-8 ημέρες. Προς διευκόλυνση όλων, παρακαλείστε να ενημερώνετε σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (επωνυμία εταιρείας, όροφο, κλπ), όπου τούτο χρειάζεται.
2. Οι ανωτέρω προθεσμίες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή/και αδυναμίας παράδοσης η οποία οφείλεται σε τρίτους μεσολαβούντες οργανισμούς ή/και σε λόγους ανωτέρας βίας. Ωστόσο, αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κ.λπ.) ή ανυπέρβλητου κωλύματος δεν είναι δυνατή η άμεση παράδοση των προϊόντων, θα σας ενημερώνουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε, υπό τις νέες συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
3. Πέραν των ανωτέρω  η παράδοση του προιοντος μπορεί να καθυστερήσει αν δεν υπάρχει διαθέσιμο απόθεμα και το προιόν βρίσκεται σε έλλειψη ή καθυστερήσει η κατασκευάστρια εταιρεία την παράδοση.  Ακόμη μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση που οφείλεται σε απρόβλεπτους λόγους (πχ απαιτήθηκαν πρόσθετα στοιχεία για την παράδοση κλπ ). Σε κάθε περίπτωση θα σας ενημερώσουμε και σε αυτή την περίπτωση τηλεφωνικά ή μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε, , την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

3.Το κόστος μεταφορικών βαρύνει τον πελάτη εκτός αν εμπίπτει η πώληση σε προσφορά με δωρεάν μεταφορικά.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Εαν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική σας παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προιόν, μπορείτε να αποστείλετε email στο info@sm-art.gr   και θα φροντίσουμε για την ακύρωση ή αλλαγή της παραγγελίας σας.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  
Η εταιρεία σας δίνει τη δυνατότητα να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με οποιονδήποτε από τους κατωτέρω τρόπους:   
1. Με αντικαταβολή μετρητοίς μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ
Το τελικό ποσό της παραγγελίας σας, καταβάλλεται στον υπάλληλο της Courier την στιγμή που την παραλαμβάνετε.  2.Το αντίτιμο κάθε προϊόντος αναγράφεται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν. Στις τιμές περιλαμβάνεται Φ.Π.Α 24%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές στην κατηγορία "Προσφορές" ισχύουν μόνο για Οnline αγορές.
2. Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας μας.
Μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο των αγορών σας σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω λογαριασμούς της εταιρείας μας και να μας αποστείλετε με email ή με fax το καταθετήριο της τράπεζας. Στο καταθετήριο, κρίνεται απαραίτητο να αναγράψετε ως αιτιολογία το πλήρες ονοματεπώνυμο σας.
Ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο μπορείτε να καταθέσετε τα χρήματα είναι:
ΕΘΝΙΚΗ
3. Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS ή EUROLINE.
Η διαδικασία εξόφλησης καλύπτεται από τις προδιαγραφές ασφαλείας της ΕΘΝΙΚΗΣ  με την οποία συνεργαζόμαστε. Η πιστωτική σας κάρτα δεν χρεώνεται αυτόματα από την Τράπεζα με το ποσό της παραγγελίας σας, αλλά το δεσμεύει. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας πραγματοποιείται κατά την τιμολόγηση της παραγγελίας σας.  
Εάν  επιλέξετε  να  πληρώσετε  με  πιστωτική  κάρτα θα πρέπει να μας αποστείλετε ένα αντίγραφο της ταυτότητάς σας καθώς και της πιστωτικής σας κάρτας(αφήνοντας μόνο τα 4 τελευταία ψηφία εμφανή)  στο     e-mail: info@sm-art.gr    ή στο fax 210 4612104.
Ζητούμε την κατανόησή σας για την πρόσθετη διαδικασία, η οποία όμως συμβάλλει στην αποφυγή χρήσης κλεμμένων πιστωτικών καρτών και κατά συνέπεια στη προστασία των ιδιοκτητών τους. Τα παραπάνω στοιχεία ζητούνται μόνο κατά την πρώτη φορά χρήσης της κάρτας σας και παραμένουν απολύτως εμπιστευτικά.
Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@sm-art.gr